Visit hemse - Sudrets portal× Hem Almanacka Företag Gotlandsguider
Platsguide Avståndsguide Om Visit Hemse

Ormalur, ormödlor


Runor

Gotland, Ormalur, ormödlor - foto: Bernt Enderborg

Det där som kallas drakslingor förefaller överdrivet, dvs att de kallades drakslingor, som nog är ett modernt ord. Bilden ovan kommer från Vamlingbo medeltida kyrka och utsmyckningen förmodligen från 1100-talet; Strelow påstår att kyrkan byggdes 1072 så den kan vara äldre, se kyrkornas ålder.

Bilden till vänster är en bevarad planka av stavkyrkan i Guldrupe, här är dagens kyrka, som bl a har runor i tornspirans virke för att tala om hur det skulle sättas samman. Hur gammal plankan från stavkyrkan är vet jag inte, men 1000-talet är väl minst att förmoda.

Denna bild kommer från en gotländsk bildsten på vilken det i klartext sägs vad de utsmyckningar heter som vi i dag kallar drakslingor. Stenen är från sen vikingatid, mellan år 1000-1100 har den förfärdigats säger experterna, och den "hittades" vid Hogräns kyrka.

Runorna säger:

"sigmutr let rasa sain eftiR bruþr : sina : auk : bro : kierua : eftiR : sikbiern : santa mikal hie[lbi] ... ...ans auk : at : botraif auk at sigraif : auk : at aibiern : faþur þaiRa : altr : auk bikui han : i by : sunarst kaiRuiþr lekþi ormaluR nemR : in[t]i uR sikmutr [--fiR :] sliku : unit kuml karmanum : þet aR [:] ... kun : hier : mun : stanta stain : a[t] : merki bietr a : bierki in bro furiR roþ(b)iern risti run(i)R [þ]esa kaiRl-ifR sumaR aR karla kan"

Till svenska översätts texten i boken Bildstenar till:

"Sigmund lät resa stenen efter bröderna sina och Bro göra efter Sigbjörn. Sankt Mikael hjälpe (själ, ande) hans, och åt Botraif och åt Sigraif och åt Aibiern, fader deras alla, och bodde han i by sydligast. Garvid lade ormödlorna skickligt. Sigmund har sålunda gjort ett minnesmärke, åt karlakarlar är det. Här månde stenen stå som märke, bjärt på berget framför bron. Rodbjörn ristade runor dessa och Gairleif somliga som bra han kan..."

Dessa slingor på bild- och runstenar heter alltså inte drakslingor utan "ormalur" - åtminstone kallades de så på Gotland.
/text och foto Bernt Enderborg